Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego bardowscy.pl

Sklep internetowy sklep.bardowscy.pl jest prowadzony przez:

Annę Bardowską prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Bardowscy Anna Bardowska, Uniejowice 8a, 59-516 Zagrodno,
NIP: 8811480802, REGON:
381746075 (Sprzedawca)

    O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, użyte w jego treści określenia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 2. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym bardowscy.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio

    z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.);

 1. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w której widoczne są̨ wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość́ ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość́ produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 2. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego bardowscy.pl;
 3. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;
 4. Sklep Internetowy sklep.bardowscy.pl – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sklep.bardowscy.pl;
 5. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bardowscy.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bardowscy.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bardowscy.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24, PayPro SA

    60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

    NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

    Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4.500.000,00 zł.

 1. Szczegółowy wykaz banków oraz kart płatniczych za pośrednictwem których Klient może dokonywać płatności w Sklepie Internetowym znajduje się pod adresem: https://www.shoper.pl/help/artykul/platnosci-shoper-obslugiwane-banki-oraz-karty-platniczne.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 §2

 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl umożliwia Klientowi m.in.:
 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 • składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • przeglądanie historii zamówień;
 • zamówienie i rezygnację z zamówienia newsletteru;
 • korzystanie z kodów rabatowych;
 • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym bardowscy.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 3. Z tytułu Rejestracji w Sklepie Internetowym bardowscy.pl, jak również korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl nie pobiera się opłat. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień konta Klienta.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Rezygnacji i usunięcia konta są bezpłatne.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl należny skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
 • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 • inne powtarzające się naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 • powtarzające się zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zamówienia.
 1. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca dokona Klientowi zwrotu całości zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 §3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bardowscy.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego bardowscy.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w której zostały zamieszczone – tj. nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
 • oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym bardowscy.pl, w tym do udostepnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
 • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego;
 • zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 7 poniżej.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy sklep.bardowscy.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl.
 3. Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin, należy poinformować o tym Sprzedawcę wskazując pełen adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl wraz z informacją, na czym polega naruszenie.
 4. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 3 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Sprzedawcę z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl Sprzedawca jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostepnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności reklamowej oraz marketingowej Sprzedawcy, Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl).
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym bardowscy.pl ponosi Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 §4

Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta;
 • całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 3. Promocje w Sklepie Internetowym bardowscy.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 §5

Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 • w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Paczkomacie InPost – wybrać Paczkomat InPost, w którym zamówienie zostanie odebrane;
 • w przypadku zamówienia z dostawą – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (o ile Klientowi ma zostać wystawiona faktura);
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
 • w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 1. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl.

    W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z rożnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać́ podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
 • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawca i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 §6

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu po jego złożeniu. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.
 2. Klient może dokonywać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „w realizacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem konta Klienta.

 §7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:
 • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę̨ kurierską - gotówką (tylko na terytorium Polski). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl;
 • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry – tylko na terytorium Polski), jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę, w Paczkomacie InPost lub wyboru dostawy przedmiotu zamówienia pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 1. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność́ z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za cześć zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 §8

Czas realizacji zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Paczkomatu InPost. W przypadku zamówienia składającego się̨ z więcej niż 10 (dziesięć) produktów Klient nie będzie miał możliwości wyboru odbioru przedmiotu zamówienia w Paczkomacie InPost.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, niepełnego adresu dostawy lub innych danych niezbędnych do dokonania dostawy.
 4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sprzedawca wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 §9

Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają̨ uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta oraz powiadomienia go o sposobie dalszego postepowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy oraz opisem reklamacji.
 4. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres: Anna Bardowska prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Bardowscy Anna Bardowska, Uniejowice 8a, 59-516 Zagrodno.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 §10

 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi. W takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 §11

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki poprzez konto Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.), w tym do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się̨ we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt na adres Bardowscy Anna Bardowska, Uniejowice 8a, 59-516 Zagrodno.
 6. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 §12

Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cześć ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Paczkomacie InPost;
 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 • nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:

    albo

 • rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.
 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego uniemożliwiających pomimo zachowania przez Sprzedawcę należyte staranności prawidłową realizację płatności.
 2. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§13

  Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego bardowscy.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego.
 4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 §14

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Bardowscy Anna Bardowska, Uniejowice 8a, 59-516 Zagrodno. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym bardowscy.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu Internetowego bardowscy.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia zgody). Więcej informacji o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych uzyskasz z lektury Polityki prywatności.

 §15

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy(w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy oraz Promocji). Subskrypcja newslesttera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettera).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettra).

 §16

Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego bardowscy.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy: pisemnie na adres: Bardowscy Anna Bardowska Uniejowice, 8a, 59-516 Zagrodno lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gmail.com, reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą̨ wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy Regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 §17

Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika wyraźnie z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w razie sporu pomiędzy nim, a Sprzedawcą, zwracając się m.in. do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należny ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy stosownie do postanowień § 11 Regulaminu.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego bardowscy.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Językiem umów zawieranych ze Sprzedawcą jest język polski.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, do których zalicza się w szczególności, choć niewyłącznie:
 • konieczność́ dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.bardowscy.pl;
 • poprawa obsługi Klientów.
 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym bardowscy.pl (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym bardowscy.pl oraz przesyłając zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 2. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym sklep.bardowscy.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć́ wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl